سالروز پاکترين، زلالترين، شادترين و مقدس ترين پيوند هستي مبارکباد.

ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه

خنده جلوه گر از ، طلعتِ قدسی و ، روی حق مَنظرِ اهل بیت است

ماهِ ذی الحجه و ، موسم وصلتِ ، پدر و مادرِ اهل بیت است

سالروز پاکترين، زلالترين، شادترين و مقدس ترين پيوند هستي مبارکباد.